Motor Yağı Değişimi Yapan İşletmelerin Dikkatine

Bilindiği üzere atık yağların geçici depolanmasına, toplanmasına, taşınmasına, rafinasyona tabi tutulmasına, enerji geri kazanımının sağlanmasına ve bertaraf edilmesine ilişkin teknik ve idari esasların belirlenerek çevre ve insan sağlığının korunması ile doğal kaynakların verimli kullanımının sağlanmasına ilişkin usul ve esaslar 21/12/2019 tarihli ve 30985 sayılı Resmi Gazete’de (Değişik:RG-23/12/2020-31343) yayımlanan Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği ile belirlenmiştir.


Anılan Yönetmeliğin Atık yağ üreticisinin yükümlülükleri başlıklı 8. maddesinin ikinci fıkrasında “Motor yağı değişimi yapılan işletmeler, Atık Yönetimi Yönetmeliğinin 13 üncü maddesindeki hükümler doğrultusunda geçici depolama alanı kurmakla, il müdürlüğüne başvurarak Ek-3’te yer alan belgeyi almakla, Bakanlığın çevrimiçi programlarına kayıt olmakla, motor yağı değişimine ilişkin bilgileri çevrimiçi programı kullanarak bildirmekle ve onaylamakla yükümlüdür.” hükmü ve Geçici 2.maddesinin birinci fıkrasında “Motor yağı değişimi yapılan işletmeler, 1/7/2021 tarihine kadar bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde il müdürlüğünden izin belgesi almak ve Bakanlığın çevrimiçi programlarına kayıt olmakla yükümlüdür.” hükmü yer almaktadır.


Bu kapsamda motor yağı değişimi yapılan işletmelerin kayıt altına alınmasına ilişkin belgelendirme süresi 1/7/2021 tarihi itibariyle tamamlanacak olup halihazırda izin belgesi bulunmayan tesislere ilişkin gerekli bildirim, duyuru ve denetimlerin yapılması, anılan tarih itibariyle izin belgesi bulunmayan motor yağ değişimi yapılan işletmelere 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında idari yaptırım uygulanacaktır.

İlgili ekleri indirmek için buraya tıkla

Paylaş:
Scroll to Top