conclusion of the contract, handshake, trade

Hibe Desteği Uygulama Esasları Hakkında Tebliğ

Bilindiği üzere; Konfederasyonumuzun talebi üzerine, Esnaf ve sanatkarlara
Koronavirüs salgını nedeniyle verilecek destekler hakkında 3323 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı
23 Aralık 2020 tarihli ve 31343 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup;
konu hakkında ilgi de kayıtlı genelgemiz ile teşkilatımıza bilgi verilmiştir.
Bu defa, 24/12/2020 tarih ve 31344 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve Ticaret
Bakanlığı tarafından çıkarılan “Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Hibe Desteği Programı
ve Uygulama Esasları Hakkında Tebliğ” ile; koronavirüs salgını nedeniyle ticari faaliyetleri
olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkârlara verilecek hibe destek programına ilişkin usul ve
esaslar belirlenmiştir.
Bu Tebliğe göre;
 Destek programı kapsamında hibe desteği; gelir kaybı desteği ve kira desteği olmak
üzere iki şekilde sağlanacaktır.
 Destek programının süresi, Bakanlık internet sitesinden yapılan duyuruda
belirtilen sürede başvuruların yapılması kaydıyla 2021 yılının Ocak, Şubat ve Mart
ayları olmak üzere üç ay olacaktır.
 Gelir kaybı desteği; ticari kazançları basit usulde tespit edilenlere, vergiden muaf
esnafa ve bunların dışında kalan esnaf ve sanatkârlara aylık 1.000 Türk Lirası olmak
üzere toplamda 3.000 Türk Lirası hibe desteği olarak sağlanacaktır.
 Gelir kaybı desteğinden faydalanabilecek gerçek kişilerin vergi sicil kayıtlarına göre
esas faaliyetlerini yürüttükleri iş yerlerinin kira olması halinde, bu kişilere büyükşehir
belediyelerinin bulunduğu yerlerde aylık 750 Türk Lirası olmak üzere üç aylık toplamda
2.250 Türk Lirası, diğer yerlerde aylık 500 Türk Lirası olmak üzere toplamda 1.500 Türk
Lirası kira desteği sağlanacaktır.
 İş yeri kira bedelinin kira desteği tutarının altında olması durumunda iş yeri kira tutarı
kadar kira desteği ödenecektir.
 Destek başvuruları ve itirazlar elektronik ortamda www.turkiye.gov.tr internet adresi
üzerinden yapılacaktır.
 Başvuruda bulunan tarafından başvuru ve eki taahhütname elektronik ortamda
onaylanacaktır.
 Kira desteği başvurusunda bulunanlardan, başvuruda bulunduğu iş yerinin aylık kira
bedeli, açık adresi ve iş yerini kiralayanın kimlik bilgilerini başvuru esnasında beyan
etmesi istenecektir. Beyanda bulunmayanlara kira desteği ödemesi yapılmayacaktır.
 Destek programı başvuru süresi, on günden az olmamak üzere Ticaret Bakanlığı
tarafından belirlenecektir.
 Reddedilen başvurular hakkında ret tarihinden itibaren on gün içerisinde
Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğüne itiraz edilebilecektir. Bu
itiraz, itiraz başvurusu Genel Müdürlüğe ulaştığı tarihten itibaren beş iş günü içerisinde
sonuçlandırılarak ilgilisine cevap verilecektir.

 Destek başvurusunun uygun bulunması halinde ilgilinin banka hesabına destek
ödemesi yapılacaktır.
 Fazla veya yersiz yapılan ödemeler, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanun hükümleri uyarınca vergi daireleri tarafından tahsil edilecektir.
 Bu destek proğramından, 14/12/2020 tarihinden önce (bu tarih dâhil) vergi
mükellefiyetini tesis ettirmiş, ticari kazançları basit usulde tespit edilenler, Bakanlık
tarafından belirlenen sektörlerde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârlar ile yine bu tarih
itibarıyla esnaf ve sanatkârlar siciline kayıtlı vergiden muaf esnaflar faydalanacaktır.
 Destek programına başvurabilecek esnaf ve sanatkârların ekonomik faaliyet tanımları
başvuru tarihinden önce Bakanlık internet sitesinden duyurulacaktır.Ayrıca yazılı
duyuru yapılmayacaktır.
 Bakanlıkça yapılan duyurudan sonra ticari faaliyetine yönelik ekonomik faaliyet tanım
değişikliği yapanlar hibe desteğinden yararlanamayacaktır.
 Ticari kazançları basit usulde tespit edilenler, esnaf ve sanatkârlar, hibe desteğinden
vergi sicil kayıtlarındaki esas faaliyet konusu üzerinden bir kez faydalanacaktır.
 Destek başvurusunda bulunanların birden fazla iş yeri bulunması halinde, sadece bir iş
yeri için kira desteğinden faydalanabilecektir.
 Hibe Destek başvurusunda bulunanın vergi kaydı gayrifaal olduğunun anlaşılması
durumunda bu kişilere destek ödemesi yapılmayacaktır.
 Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanan benzer nitelikteki desteklerden
faydalanılması, bu destek programından faydalanılmasına engel teşkil etmeyecektir.
Ayrıca, 22/12/2020 tarihli ve 3323 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında olan ve
Ticaret Bakanlığının web sitesinde (ticaret.gov.tr) yayınlanan desteklenecek ekonomik faaliyet
listesi genelgemiz ekinde yer almaktadır.
Bilgilerinizi ve Genelgenin bağlı odalarınız aracılığıyla esnaf ve sanatkarlarımıza
duyurulması hususunda gereğini ivedilikle rica ederiz.

Paylaş:
Scroll to Top