Birlik ve Federasyonlara 2021/182 Sayılı Genelge

Tarih: 31.12.2021
Sayı: 51617450-775.04-188/182
Konu: Mesleki Yeterlilik Belgesi

Bilindiği üzere, 21/09/2006 tarihli ve 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun Ek-1’inci maddesine dayanılarak hazırlanan “Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getiren Mesleklere İlişkin Tebliğ (Sıra No:2021/2)” 31 Aralık 2021 tarihli ve 31706 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Anılan Tebliğ’e göre,

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve tebliğ ekinde yer alan mesleklerde, Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişilerin bu tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra çalıştırılamayacağı,

05/06/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin mesleki ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için bu belge zorunluluğunun aranmayacağı,

Belge zorunluluğu gereken mesleklere ilişkin denetimlerin iş müfettişlerince yapılacağı, anılan tebliğ hükümlerine aykırı davrananlar hakkında 5544 sayılı Kanunun Ek-1’inci maddesinin dördüncü fıkrasının uygulanacağı, hüküm altına alınmıştır.

Bilgilerinizi ve bağlı odalarınız vasıtasıyla ilgili esnaf ve sanatkarlara duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Meslekler Listesi
Paylaş:
Scroll to Top