BİRLİK VE FEDERASYONLARA 2020/182 SAYILI GENELGE

7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Konfederasyonumuzun başvurusu üzerine, vergi, sosyal güvenlik primi ve kamuya
olan diğer borçlar ile esnaf ve sanatkârların meslek kuruluşlarımıza olan aidat borçlarının
yeniden yapılandırılmasını, esnaf muaflığının kapsamının genişletilmesini ve ahilik sandığı
uygulamasının ertelenmesini de içeren 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden
Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 17Kasım
2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Anılan Kanunda, esnaf ve sanatkârlarımız ile meslek kuruluşlarımızı yakından
ilgilendiren düzenlemeler şunlardır:

 1. VERGİ, SOSYAL GÜVENLİK PRİMLERİ VE KAMUYA OLAN DİĞER
  BORÇLAR YENİDEN YAPILANDIRILMIŞTIR.
  Buna göre,
  1.1. Kamuya olan borçların yeniden yapılandırılmasında esnaf ve
  sanatkârlarımızın borçlu olduğu kamu kurumları açısından; Maliye Bakanlığı,
  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, İl Özel İdareleri, Belediyeler
  1.2. Alacak türü açısından;
 • Vergi, resim ve harçlar ile vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları,
 • Gümrük vergileri ile bu vergilerden doğan idari para cezaları, faiz, gecikme faizi
  ve gecikme zamları,
 • SGK primleri, emeklilik kesintisi ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primleri,
  sosyal güvenlik destek primi, ödenmesi imkânı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta
  primi ve topluluk sigortası primi ile bunlara ilişkin gecikme cezaları ve gecikme zamları,
  -Trafik cezaları ve diğer idari para cezaları ile bunlara bağlı cezalar, gecikme
  faizleri ve gecikme zamları, öğrenim katkı kredisi ve öğrenim kredisi borçları,
 • Belediyelere olan su, atık su, yol katılım payları, muhtelif ücretlerden kaynaklı
  alacaklar ile bunların gecikme zamları ve faizleri,
 • 7143 sayılı yapılandırma kanununa istinaden yapılandırılan ve taksit ödemeleri
  halen devam eden borçlarının yapılandırılması,
 • 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce verilen idari para cezaları da bu kanun
  kapsamına alınmıştır.
  Ancak;
 • 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 7/11/1996 tarihli ve
  4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanuna göre

verilen idari para cezaları ile 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve
Kontrol Kanununa ekli (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlarca
verilen idari para cezaları ve

 • Pandemi nedeniyle ertelenen ve ödeme süresinin son günü 2020 yılının Ekim,
  Kasım ve Aralık ayına tekabül eden vergiler bu kanun kapsamında değildir.
  1.3. Süre açısından;
  31 Ağustos 2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce;
   Verilmesi gereken beyannameler,
   Tahakkuk eden vergi, resim, harçlar, SGK primleri, emekli kesintileri, işsizlik
  sigortası primleri ile sosyal güvenlik destek primleri
   Kesilen trafik cezaları ile diğer idari para cezaları ve ayrıca
   Vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme cezaları ve gecikme zamları yapılandırma
  kapsamına alınmıştır.
  2020 yılına ait motorlu taşıtlar vergisinin 2. taksiti, 2020 yılına ait emlak ve çevre
  temizlik vergileri 2. Taksitleri ile 31 Ağustos 2020 tarihinden sonra ödenmesi gereken gelir
  vergisi, kurumlar vergisi ve geçici vergi taksitleri ödeme vadelerinin henüz geçmemiş
  olması nedeniyle yapılandırma kapsamında değildir.
  1.4. Yapılandırma kapsamına giren borç asıllarında bir indirim
  yapılmamaktadır. Ancak, bu borç asıllarına uygulanan gecikme cezası, gecikme faizi
  ve gecikme zamları ile vergi cezalarının tamamı silinmektedir.
  Bunun yerine, enflasyon (yurtiçi ÜFE) oranında daha düşük bir güncelleme faizi
  hesaplanacak, yapılandırılan borç toplamı peşin veya iki ayda bir olmak üzere 18 eşit
  taksitte, toplam 36 aya varan vade ile ödenebilecektir.
  1.5. Yapılandırılan borcun tamamının, ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin
  olarak ödenmesi halinde, yurt içi ÜFE oranında hesaplanan faizinin yüzde 90’ı
  silinecektir.
  Yine peşin olarak ödenen idari para cezalarından yüzde 25 indirim
  yapılacaktır.
  Bir vergi alacağına alacağa bağlı olmaksızın kesilen vergi cezalarının ise yarısı
  silinecektir.
  1.6. Kanundan yararlanabilmek için başvurular, en geç 31 Aralık 2020 tarihine
  kadar ilgili idareye yapılabilecek, yeniden yapılandırılan ve Hazine ve Maliye
  Bakanlığına, Ticaret Bakanlığına, il özel idarelerine ve belediyelere bağlı tahsil
  dairelerine ödenecek borçların ilk taksiti 31 Ocak 2021 tarihine kadar, Sosyal
  Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek borçların ilk taksiti ise 28
  Şubat 2021 tarihine kadar ödenebilecektir. Taksit ödemeleri kredi kartı ile
  yapılabilecektir.
  1.7. İlk iki taksitin tamamen ödenmesi şartıyla bir takvim yılında en fazla iki
  taksitin ödenmemesi mümkün olacak, ikiden fazla taksit süresinde ödenmezse
  yapılandırma iptal edilecektir.
 1. ESNAF MUAFLIĞININ KAPSAMI GENİŞLETİLMİŞTİR.
  Hatırlanacağı üzere, evlerde ürettikleri ürünleri yardımcı işçi çalıştırmadan ve bir
  işyeri açmadan satanlar vergiden muaf esnaf olarak kabul edilmektedir. Gelir İdaresi
  Başkanlığı, internet üzerinden yapılan satışlarda, elektronik ortamı işyeri olarak kabul
  etmekte ve bu durumda olanları da işyeri açmama şartını ihlal ettiği için esnaf muaflığından
  çıkarmakta idi. Konfederasyonumuzun başvurusu üzerine, evlerde üretilen ürünlerin eticaret
  yoluyla satışının esnaf muaflığından yararlanmaya engel olmayacağı şekilde
  kanunda değişiklik yapılmış, yapılan bu düzenleme 01.02.2019 tarih ve 2019/21 sayılı
  genelgemiz ile duyurulmuştu.
  7256 sayılı Kanunla, e-ticaret yoluyla yapılan satışlarda esnaf muaflığının kapsamı
  biraz daha genişletilmiştir.
  Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesine 10 numaralı bent olarak eklenen
  düzenlemeye göre, evlerde üretilen ürünlerin (ürün türünde hiçbir sınırlama
  olmaksızın) ayrı bir işyeri açmadan ve sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine
  ve alet kullanmadan oturdukları evlerde üretip, internet veya benzeri elektronik
  ortamlarda satanlar esnaf muaflığından yararlanabilecektir.
  Bu kapsamda olup esnaf muaflığından yararlanabilmek için;
   Vergine muaf esnaf belgesi alınması,
   Türkiye’de kurulu bankalarda ticari hesap açılması ve tüm hasılatın bu hesap
  üzerinden tahsil edilmesi zorunludur.
  Bankalar üzerinden tahsil edilen ve ticari hesaplara aktarılan tutarlar üzerinden
  bankalar yüzde 4 oranında gelir vergisi kesintisi yapacaktır. 1 veya üzeri işçi çalıştırılması
  halinde vergi kesintisinin oranı yüzde 2’ye indirilecektir. Vergi kesintisinin yüzde 2
  oranında uygulanabilmesi için ay içerisinde en az 10 gün süreyle işçi çalıştırılması
  zorunludur.
  Bu uygulama kapsamında elde edilen hasılatın 220.000 Türk Lirasını aşması
  halinde takip eden yıl başından itibaren gerçek usulde vergilendirilecek olup bir daha
  bu uygulamadan yararlanılamayacaktır.
  Hasılat dışındaki şartlardan herhangi birinin ihlal edildiğinin tespit edilmesi halinde
  esnaf muaflığından yararlanılamayacak ve zamanında tahakkuk edilmeyen vergiler, vergi
  cezası ve gecikme faiziyle birlikte tahsil edilecektir.
 2. VAKIFLARA AİT TAŞINMAZLARIN KİRALANMASINA VE KOSGEB
  KREDİLERİNE DAİR DÜZENLEME YAPILMIŞTIR.
  Vakıflar Genel Müdürlüğü ile mazbut vakıflara ve temsilen yönetilen vakıflara ait
  taşınmazların kiralanması işlemlerinden kaynaklanan ve 31/8/2020 tarihi itibarıyla vadesi
  geldiği hâlde bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olan kira bedelleri
  asıllarının ve
  KOSGEB tarafından 31/8/2020 tarihinden önce kullandırılan ve uygunsuzluğu
  tespit edilen destek kredilerinden kayıtlı olan alacaklarda, Yİ-ÜFE aylık değişim oranları
  esas alınarak hesaplanacak tutarın bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ay sonuna
  kadar (2021 yılı Ocak ayı) başvuruda bulunulması,
  Haklarında hukuki işlem devam eden işletmeler ile kurumların borçlarını ödemek
  istemeleri hâlinde bu iradelerini başvuru dilekçelerinde belirtmeleri ve idarenin talep ettiği
  alacak tutarını kabul etmeleri, hukuki işleme ilişkin mahkeme/icra masraflarını ve vekâlet
  ücretini ilk taksit tutarı ile birlikte ödemeleri şartıyla, bu alacaklara ilişkin gecikme zammı,
  faiz gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilecektir.
  Bu kapsama giren alacakların taksitle ödenmek istenmesi hâlinde en fazla on iki ay
  içinde ve eşit taksitler hâlinde kanuni faizi ile birlikte ödenmek üzere taksitlendirme
  yapılabilecektir. Bu takdirde dava ve icra takiplerine ilişkin yargılama masrafları ilk taksit
  tutarı ile birlikte tahsil edilecektir. Bu fıkra hükümlerinden yararlanılabilmesi için dava
  açılmaması ve açılmış davalardan vazgeçilmesi şarttır.
  Söz konusu kiracılardan, tahliye hakkı doğmuş ancak tahliye kararı kesinleşmemiş
  olanlar ile yeniden sözleşme yapılabilecektir.
  Borçlarını ödeyen işletmeler KOSGEB tarafından sağlanan yeni desteklerden
  faydalandırılır.
  Bu fıkra kapsamında ödenmesi gereken tutarların fıkrada öngörülen süre ve şekilde
  kısmen veya tamamen ödenmemesi hâlinde, ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin
  faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacaklar ilgili mevzuat hükümlerine göre
  tahsil edilecektir.
  Bilgilerinizi ve bağlı odalarınız aracılığıyla esnaf ve sanatkârlarımıza ivedilikle
  duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.
Paylaş:
Scroll to Top