BİRLİK VE FEDERASYONLARA 2020/162 SAYILI GENELGE

Mesleki Eğitim Merkezi Diploma Telafi Programı

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
tarafından Konfederasyonumuza gönderilen 30/09/2020 tarihli ve 13785820
sayılı yazıda;
3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nun 35’inci maddesinin 1’inci
fıkrasında “kapsamı, şartları ve süresi Bakanlıkça belirlenen telafi eğitimi veya
tamamlayıcı eğitime katılan ve bu eğitim sonunda yapılan sınavlarda başarılı olan
kalfa, usta ve ortaöğretim kurumu mezunlarına, bitirdikleri meslek alanının
diploması verilir.” hükmünün yer aldığı ve Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim
Kurumları Yönetmeliği’nin 66’ncı maddesinde de “3308 sayılı Mesleki Eğitim
Kanunu’nun 35’inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında meslek lisesi mezunu
olmak isteyen ortaöğretim kurumu mezunlarıyla ortaokul veya imam-hatip
ortaokulunu bitiren kalfa ve ustalara, Milli Eğitim Müdürlüklerince belirlenen
takvime göre, telafi programı uygulanır” hükmüne yer verildiği,
Bu kapsamda, Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu’nun
19/07/2019 tarihli ve 18 sayılı kararında; Mesleki Eğitim Merkezine kayıt
yaptıran öğrenciler diploma alabilmek için Bakanlıkça belirlenen fark derslerini
öğrenimleri süresince alabileceklerine yer verildiği ve aynı kurulun 22/05/2020
tarihli ve 10 sayılı kararında da “Mesleki Eğitim Merkezleri Haftalık Ders
Çizelgesi ve Diploma Programı” yayımlanarak, 2019-2020 eğitim öğretim
yılından itibaren mesleki eğitim merkezlerinde diploma programının kademeli
olarak uygulanmaya başlandığı,
Bakanlıkça ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan çalışmalar neticesinde; en
az ortaokul ve imam-hatip ortaokulu mezunlarından daha önceki yıllarda mesleki
eğitim merkezlerinden kalfalık ve ustalık belgesi almış olanların da diploma
sahibi olabilmelerine imkan sağlandığı,
belirtilmiştir.
Bilgilerinizi ve genelge ekinde yer alan MEB yazısının titizlikle
incelenerek; daha önceki yıllarda mesleki eğitim merkezlerinden kalfalık ve
ustalık belgesi almış olanların da mesleki eğitim merkezlerine başvuru yaparak diploma sahibi olabilmeleri hususunda, bağlı odalarınız aracılığı ile ilgili
esnaf ve sanatkarın bilgilendirilmesi rica olunur.

Paylaş:
Scroll to Top