MARDİN ESNAF VE SANATKARLARI ODALARI BİRLİĞİ
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AÇIK RIZA BEYANI

Mardin Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birliği (“Birlik” olarak adlandırılacaktır) tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (K.V.K.K.) ilgili hükümlerine uygun olarak bilginize sunulan K.V.K.K. Kapsamında Birlik Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası çerçevesinde, Kişisel verilerinin veri sorumlusu sıfatıyla Birlik veya gerekli güvenlik tedbirlerini aldırmak suretiyle yetkilendirdiği veri işleyenler tarafından; Birliğin internet sitesi Ziyaretçilerine 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu(Kanun) ve bu kanuna uygun olarak çıkarılmış yönetmelik, genelgeler ve bu çerçevedeki yasal düzenlemeler doğrultusunda sunmuş olduğu hizmetlerini en iyi koşullar altında sağlayabilmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi gibi kanundan kaynaklanan tüm hizmetlerin gereklerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili ad, soyad  ve e-posta bilgilerinin başta mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesi olmak üzere K.V.K.K. ’nın 4. maddesinde ifade edilen genel ilkelere uygun şekilde işlenebileceğini; elde edilebileceğini, kaydedilebileceğini, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde depolanabileceğini, muhafaza edilebileceğini, değiştirilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini, mevzuata uygun biçimde açıklanabileceğini ve aktarılabileceğini, devralınabileceğini, sınıflandırılabileceğini, işlenebileceğini ya da verilerin kullanılmasının engellenebileceğini; yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak Birlik tarafından bilgilendirildiğimi ve K.V.K.K. çerçevesinde açık rızam bulunduğunu kabul ve beyan ederim.  İşbu kişisel verilerimin, yukarıda belirtilen amaçlarla bağlı kalmak kaydıyla, Birlik tarafından; Birlik çalışanlarına, görevlilerine, T.E.S.K, Birlik iştiraklarına, üyelerine, ilgili kamu tüzel kişiliğine sahip meslek kuruluşlarına, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, faaliyetlerini yürütebilmek amacıyla aktarılabileceğini ve bu hususta açık rızam olduğunu kabul ve beyan ederim.

Bununla birlikte, K.V.K.K. ’nın 11.maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca; Birliğe başvurarak kendimle ilgili; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, işbu verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu düzeltme ve silinme taleplerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarımın olduğunu ve bu hakları kullanmak için kimliğimi tespit edici gerekli bilgiler ile kullanmayı talep ettiğim hakkıma yönelik açıklamaları da içeren talebimi https://www.mardinesob.org.tr/ adresindeki formu doldurarak ve formun imzalı bir nüshasını Latifiye Mah.1.Cad. No:411/2 Artuklu/MARDİN adresinde bulunan Birliğe kimliğimi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletme yahut noter kanalıyla veya K.V.K.K.’ da belirtilen diğer yöntemler ile iletme hakkına sahip olduğumu kabul ediyorum.

Formu İndirmek İçin Tıkla

MARDİN ESNAF VE SANATKARLARI ODALARI BİRLİĞİ
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AÇIK RIZA BEYANI

Mardin Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birliği (“Birlik” olarak adlandırılacaktır) tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (K.V.K.K.) ilgili hükümlerine uygun olarak bilginize sunulan K.V.K.K. Kapsamında Birlik Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası çerçevesinde, Kişisel verilerinin veri sorumlusu sıfatıyla Birlik veya gerekli güvenlik tedbirlerini aldırmak suretiyle yetkilendirdiği veri işleyenler tarafından; Birliğin üye odalara ve onların üyelerine ( “Üye” olarak adlandırılacaktır) 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu(Kanun) ve bu kanuna uygun olarak çıkarılmış yönetmelik, genelgeler ve bu çerçevedeki yasal düzenlemeler doğrultusunda sunmuş olduğu hizmetlerini en iyi koşullar altında sağlayabilmesi, istihdam, eğitim gibi kanundan kaynaklanan hizmetlerin güvenilir ve kesintisiz bir şekilde temin edilmesi, üye memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılması, ödemelerin yapılması, mezkûr hizmetlere ilişkin çeşitli  işlemlerin yerine getirilmesi, operasyonların yürütülmesi ve geliştirilmesi, mezkûr hizmetlerin veya farklı hizmetlerin tanıtım faaliyetlerinin yapılması, üyelerin fuar, etkinlik gibi kanundan kaynaklanan tüm hizmetlerden haberdar edilmesi ve üyelerle akdedilen sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, Şifre ve parola bilgileri,kimlik bilgilerinin, adres bilgilerinin  ve iletişim bilgilerinin başta mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesi olmak üzere K.V.K.K. ’nın 4. maddesinde ifade edilen genel ilkelere uygun şekilde işlenebileceğini; elde edilebileceğini, kaydedilebileceğini, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde depolanabileceğini, muhafaza edilebileceğini, değiştirilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini, mevzuata uygun biçimde açıklanabileceğini ve aktarılabileceğini, devralınabileceğini, sınıflandırılabileceğini, işlenebileceğini ya da verilerin kullanılmasının engellenebileceğini; yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak Birlik tarafından bilgilendirildiğimi ve K.V.K.K. çerçevesinde açık rızam bulunduğunu kabul ve beyan ederim.  İşbu kişisel verilerimin, yukarıda belirtilen amaçlarla bağlı kalmak kaydıyla, Birlik tarafından; Birlik çalışanlarına, görevlilerine, T.E.S.K, Birlik iştiraklarına, üyelerine, ilgili kamu tüzel kişiliğine sahip meslek kuruluşlarına, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, faaliyetlerini yürütebilmek amacıyla aktarılabileceğini ve bu hususta açık rızam olduğunu kabul ve beyan ederim.

Bununla birlikte, K.V.K.K. ’nın 11.maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca; Birliğe başvurarak kendimle ilgili; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, işbu verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu düzeltme ve silinme taleplerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarımın olduğunu ve bu hakları kullanmak için kimliğimi tespit edici gerekli bilgiler ile kullanmayı talep ettiğim hakkıma yönelik açıklamaları da içeren talebimi https://www.mardinesob.org.tr/ adresindeki formu doldurarak ve formun imzalı bir nüshasını Latifiye Mah.1.Cad. No:411/2 Artuklu/MARDİN adresinde bulunan Birliğe kimliğimi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletme yahut noter kanalıyla veya K.V.K.K.’ da belirtilen diğer yöntemler ile iletme hakkına sahip olduğumu kabul ediyorum.


Formu İndirmek İçin Tıkla

Paylaş:
Scroll to Top